Info A–Ö

Adressändring

Förändrad kontaktinformation meddelas styrelsen via e-post till styrelsen@husby-stallarholmen.se eller vanlig post. Ange namn, bostadsadress, telefon-/mobilnummer, samt eventuell e-postadress.

Badplats

Samfällighetens badplats består av hälften sand- och grässtrand. Här finns omklädningshytt, utedass, badbrygga och hopptorn. Här finns även ett antal bänkar, ett bänkbord samt en anordnad grillplats.

Enklare första-hjälpen i form av plåster och liknande finns i omklädningshytten.

Livbojar är utplacerade vid badplatsen och de tre båtbryggorna under sensommaren 2016 och beräknas ha en livslängd på cirka tio år, beroende av väder och vind. I första hand är det brygg-och badfogdarnas ansvar att se till att livbojarna är i användbart skick.

Bollplan

I korsningen mellan Husby Ringväg och Husby Gärdesväg finns en bollplan med fotbollsmål.

Bouleplan

På festplatsen som ligger centralt i området, finns en boulebana med parksoffa.

Bredband/Fiber

Styrelsen har ett avtal med Skanova (ledningsägaren) som reglerar förutsättningar och villkor för installationsgrävningarna, i samfällighetens vägar.

Brevlådor

Inom Husby samfällighet står brevlådorna samlade i kluster på tre platser utmed Husby Ringväg.

Broöppning

Stallarholmsbron öppnas under säsong, maj–oktober, enligt Sjöfartsverkets tidtabell.

Bryggor

Föreningen har en flytbrygga i vinkel som ramar in badplatsen, samt tre båtbryggor.

Båtplatser

Föreningens tre båtbryggor garanterar att alla fastighetsägare har tillgång till en båtplats.

Eldning

Trädgårdsavfall får endast eldas vissa tider på året. Att elda annat avfall än trädgårdsavfall är förbjudet i Strängnäs kommun. Mer information finns på Strängnäs kommuns hemsida.

Festplatsen

Mellan Ringvägen och Lövängsvägen finns en festplats med dansbana och en mindre musikestrad samt en öppen kiosk där servering kan ske. På festplatsen finns även en mindre lekplats och en boulebana.

Fogdar

Information om samfällighetens fogdar hittar du här.

Grannsamverkan

Grannsamverkan finns inom området. Kontaktvägar till vårt ombud finns i Befattningslistan. Skyltar och dekaler är uppsatta vid infarterna, bryggorna, på anslagstavlor, vid badplatsen, samt vid festplatsen.

Att ansluta sig innebär ingen kostnad. Tanken är helt enkelt att hålla kontaktombudet, (och sina närmaste grannar) underrättade om längre frånvaro och ha viss uppmärksamhet på avvikelser i området. Exempelvis notera okända fordon som kör runt inom området. Detta mot bakgrund av enstaka stölder och inbrott som förekommit.

Mer att läsa om Grannsamverkan finns här.

Grönområden

I Husby finns ett stort antal grönområden som kan nyttjas för rekreation, promenader och lek. För att tillgängliggöra delar av grönytorna klipps dessa under sommartid för att underlätta framkomlighet. Fotbollsplanen hålls också efter och gallring av sly och liknande görs gemensamt under vårens och höstens städdagar.

Hjärtstartare

På Selaön och i Stallarholmen finns ett antal hjärtstartare.

För aktuell information om var hjärtstartare finns, se denna länk.

Vid ett akut nödläge ring alltid 112!

Invasiva arter

För att undvika spridning av invasiva främmande arter i och från din trädgård är det viktigt att trädgårdsavfall innehållande dessa hanteras på ett därför lämpligt sätt.

Var uppmärksam på vad du köper och se särskilt upp med följande arter:

Blomsterlupin (Lupinus polyphyllus), Jättebalsamin (Impatiens glandulifera), Jätteloka (Heracleum mantegazzianum), Parkslide (Reynoutria japonica), Gul skunkkalla (Lysichiton americanus), samt Vresros (Rosa rugosa).

Lekplats

På festplatsen som ligger centralt i området, finns en mindre lekplats med gunga, sandlåda och rutschkana.

Medlemsförteckning

Målsättningen är att alla medlemmar ska ha tillgång till en medlemsförteckning. Nya GDPR-bestämmelser gör dock denna målsättning knepigare än tidigare. Ett arbete pågår inom styrelsen för att lösa detta på bästa sätt

Medlemskap

Beviljas av styrelsen efter skriftlig ansökan. Nya medlemmar bör alltid ta del av stadgar och information som delas ut och finns upplagt på hemsidan.

Nycklar

För att kvittera ut nycklar till bommar och båtramp, kontakta föreningens nyckelfogde.

Parkering

Besöksparkering inom området saknas. Vid parkering utanför den egna fastigheten bör stor hänsyn tas till övrig trafik och framkomlighet.

Parkering på vägen invid badplatsens bommar är absolut förbjuden då denna utgör en utryckningsväg för räddningstjänstens fordon!

Postlåda

I Husby finns en postlåda, placerad vid Husby Ringväg 38. Tömningstid är måndag–fredag 9:00.

Revisorer

Information om revisorer hittar du här.

Serviceutbud

I Stallarholmen och på Selaön finns ett stort serviceutbud. Vid Stallarholmstorget hittar du matbutik, postombud, kiosk och restauranger. Glöm inte heller de gårdsbutiker och den gårdsförsäljning som finns på ön! På andra sidan bron och vid Gula industrihuset finns ytterligare restauranger, butiker och service.

Sociala medier

Samfälligheten har en egen, sluten Facebook-grupp för medlemmar.

Sophantering och återvinning

SEVAB Strängnäs Energi ansvarar för sophantering och återvinning i området. För sorteringsguide, hämtningsdagar och taxor se SEVABs hemsida.

En återvinningsstation där glas, kartong, plast, med mera kan återvinnas finns efter korsningen Överselövägen/Vallavägen här på Selaön.

Stadgar

Stadgarna är samfällighetsföreningens grundläggande regler. Stadgarna är en offentlig handling. Det är föreningsstämman som beslutar om stadgarna. Stadgarna i sin helhet hittas här.

Strömavbrott

Vattenfall är ledningsägare inom området. För att få information om pågående strömavbrott, se Vattenfalls hemsida. Det går även att registrera sig via ”Mina sidor” för att få sms eller mejl vid driftstörning.

Styrelsen

Information om styrelsemedlemmar hittar du här.

Städdagar

Två gånger om året, en gång på hösten och en på våren, anordnar föreningen städdagar. Samling sker vid festplatsen och det hela avslutas traditionsenligt med enklare förtäring och fika.

Trädgårdsavfall

Det trädgårdsavfall som inte kan komposteras eller på annat sätt tas om hand på den egna tomten måste fraktas till någon av kommunens återvinningscentraler. Den tidigare anvisade platsen vid vändplanen vid Åkervägen får inte längre nyttjas för ändamålet.

Ett brunt kärl för trädgårdsavfall kan beställas från SEVAB.

Naturligtvis får du inte skräpa ned genom att lämna trädgårdsavfallet i skog eller på parkmark.

Valberedningen

Information om valberedningen hittar du här.

Vatten och avlopp

Husby samfällighetsförening är anslutet till det kommunala VA-nätet. Ledningsägare är SEVAB Strängnäs Energi och på SEVABs hemsida finns driftinformation, taxor, med mera.

Vilda djur

På Selaön finns ett rikt djurliv! Mindre djur som fälthare, räv, fasan och påfågel(!) dyker upp titt som tätt. Klövvilt som rådjur, dovhort, älg och vildsvin är mångtaliga och rör sig gärna i såväl skog, över fält som i trädgårdar. Iaktta därför stor försiktighet i trafiken på vägarna och värna djurlivet.

En annan objuden gäst, mördarsnigeln (Spansk skogssnigel), verkar tyvärr vara här för att stanna.  Bra information om hur vi kan bekämpa dessa sniglar finns hos Fritidsodlingens Riksorganisation (FOR).

Vinterunderhåll

Vägarna inom området vinterunderhålls/plogas.

Vägar

Runt Husby löper en längre väg, kallad Husby Ringväg. Den har en infart från Ytterselövägen vid Husby gård och en annan infart till området längre upp mot Ytterselö, kallad Husby Gärdesväg. Husby Ringväg korsas av Lövängsvägen. Dessutom finns sex mindre vägar, varav fem slutar med vändplan.

Årsavgift

Den årliga avgiften till samfällighetsföreningen syftar till att underhålla, sköta och utveckla våra gemensamhetsanläggningar, såsom vägar, bryggor, mötesplatser med mera. Årsavgiften beslutas varje år vid årsstämma och betalas i mitten av året.

Årsstämma

Information om årsstämma meddelas på hemsidans förstasida, samt på anslagstavlor inom området. Årsstämmoprotokoll hittar du här.

Återvinningscentral

Återvinningscentraler där farligt avfall och fraktioner som inte kan sorteras i det egna sopkärlet finns i Strängnäs och Läggesta.

Överlåtelse

Vid ägarbyte av fastighet meddelas den nya kontaktinformationen till styrelsen via e-post eller vanlig post. Ange namn, bostadsadress, telefon-/mobilnummer, samt eventuell e-postadress.