Stadgar

Stadgarna är samfällighetsföreningens grundläggande regler

Det är föreningsstämman som beslutar om Husby Samfällighetsförenings stadgar och dessa utgör en offentlig handling. Stadgarna i sin helhet hittar du här: