Husby-Stallarholmen
som startsida
I Internet Explorer
gör man så här:
(Motsvarande funktion finns givetvis
i andra webbläsare som t.ex.
Google Chrome, Firefox, Opera m.fl.)
 
Klicka på "Verktyg" i menyraden,
välj sedan "Internetalternativ"
 
och till sist "Allmänt", skriv in vår adress
välj "Aktuell" och klicka på "Verkställ"

Klart!